Binnen de zakelijke en bancaire dienstverlening worden compliance vraagstukken steeds belangrijker. Recente gebeurtenissen hebben het belang aangetoond van een goed en adequaat ingericht compliance apparaat. Maar ondanks verschillende beheersmaatregelen zullen incidenten blijven ontstaan. Dit heeft alles te maken met interpretatie, de menselijke factor en prioriteit die aan regelgeving wordt gegeven. De verschillende fasen waarin instellingen zich bevinden (ben je koploper of zit je in de achterhoede) en de snelheid waarmee regelgeving dient te worden geïmplementeerd vanuit Europese regelgeving. Het geven van een vertaling van die regelgeving en het bieden van oplossingen zijn taken van IC your Talent. Die we zowel post als pre audit kunnen vormgeven. Praktisch, probleemoplossend en vooral met de juiste borging naar de toekomst. Gezien de specifieke kennis die compliance structurering met zich meebrengt werkt IC your Talent samen met diverse partijen. Al naar gelang de grootte van de opdracht werken we zelfstandig of door middel van Multi disciplinaire teams.

We ondersteunen en coachen compliance officers, trainen medewerkers, inventariseren risico’s en voeren onderzoek uit naar de specifieke compliance risico’s binnen uw bedrijf. Na de inventarisatie wordt samen met de afdeling een compliance manifest opgesteld dit is een dynamisch programma wat periodiek kan worden aangepast aan de hand van gewijzigde regelgeving en opgedane ervaringen. In een tabel weergeven ziet het charter er als volgt uit:

 1.  Definitie
2.   Doelstellingen
 3.  Reikwijdte
 4.  Taken en bevoegdheden
 5.  Organisatorische inbedding en rapportage lijnen
 6.  Communicatie en overlegstructuren
 7.  Planning
 8.  Monitoringsprogramma
 9.  Overtredingen en sancties
 10. Training en voorlichting
 11. Compliance Manual

Met dit manifest hebben we de voornaamste onderdelen ingericht om verdere compliance risico’s te voorkomen. Het verder doorlopen van de PDCA cirkel en de bijsturing op de mogelijke constateringen vormt samen met dit manifest het dynamisch kloppende hart om een lerende organisatie op compliance gebied te creëren.